Školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 nabízíme výuku bilingvním a multilingvním dětem (jedním z jejichž jazyků je čeština) v kategoriích Nultý (přípravný) ročník, První třída, Druhá třída, Třetí třída, Čtvrtá třída, Pátá třída, Šestá a Sedmá Třída.
Náš projekt je inspirován Českou školou bez hranic a jejím vzdělávacím programem. Plnohodnotně připravujeme žáky k přezkoušení v kmenových základních školách v ČR. 

Výuka probíhá vždy v sobotu podle následujícího rozpisu:

NULTÝ (PŘÍPRAVNÝ) ROČNÍK - DĚTI 5 - 6 LET

Kromě rozvoje řečových a komunikačních dovedností se v této skupině k výše uvedeným aktivitám přidává i předškolní příprava zahrnující činnosti rozvíjející jemnou motoriku, smyslové vnímání a předčtenářské dovednosti. Zaměřujeme se na procvičování grafomotoriky a správný úchop tužky. To vše opět na pozadí českých kulturních reálií, tradic a zvyků.

Výuka Českého jazyka (dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR ) a Prvouky se zaměřením na rozvoj čtení s porozuměním, psaní psacím písmem a rozvoj slovní zásoby pomocí Prvouky.

DRUHÁ TŘÍDA

Výuka Českého jazyka (dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR ) a Prvouky se zaměřením na další prohlubování a rozšiřování slovní zásoby, čtení s porozuměním, gramatické jevy a upevňování písemného projevu psacím písmem. 

TŘETÍ TŘÍDA

Výuka Českého jazyka ( dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR) a Prvouky. ČJ: další prohlubování a rozšiřování slovní zásoby, čtení s porozuměním, gramatické jevy a upevňování písemného projevu psacím písmem.  Prvouka: základní české kulturní, historické a zeměpisné reálie. 

ČTVRTÁ TŘÍDA

Výuka Českého jazyka a Vlastivědy ( dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR). ČJ: upevnění a prohloubení gramatiky českého jazyka, slohová průprava, čtení s porozuměním, česká literatura, vedení čtenářského deníku. Vlastivěda: dějiny českého národa,  poznáváme náš kraj – orientace na mapě, kraje ČR. 

PÁTÁ TŘÍDA

Výuka Českého jazyka a Vlastivědy ( dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR). ČJ: upevnění a prohloubení gramatiky českého jazyka, slohová průprava, čtení s porozuměním, česká literatura, vedení čtenářského deníku. Vlastivěda: dějiny českého národa po současnost,  poznáváme náš kraj – orientace na mapě, podrobnější seznamování s jednotlivými kraji ČR. 

ŠESTÁ TŘÍDA

Druhý stupeň výuky Českého jazyka ( dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR) a Dějepisu.

SEDMÁ TŘÍDA

Druhý stupeň výuky Českého jazyka ( dle Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR) a Dějepisu

Cena: €12 za vyučovací blok, 20% sleva pro sourozence

Děti České školy Dublin mohou také navštěvovat pěvecký a dramatický kroužek. (DOČASNĚ POZASTAVENO)